MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 09.09.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 09.09.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Návrh VZN mesta Sereď ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 10/2012Kompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č. 7 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2014Kompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 Správa o vyhodnotení XV. Seredského hodového jarmokuKompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2014Kompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2014Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Správy o plnení rozpočtu mesta SereďMATERIÁL Č. 13 VIII. Zmena rozpočtu na rok 2014="Kompletný MATERIÁL Č. 14 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2015 – 2017Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 15 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 16 Informácia o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2020- Odpovede na interpelácie poslancov boli zodpovedané priamo na MsZ 17.06.2014