MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 17.06.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 17.06.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informácia o priebehu výberových konaní vyhlásených mestom Sereď na pozície riaditeľov škôlKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 7 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníKompletný materiál č.09 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 9 Určenie počtu poslancov MESTA SEREĎ vo volebných obvodoch pre volebné obdobie na roky 2014-2018Kompletný materiál č.10 v pdf MATERIÁL Č. 10 Centrálne zásobovanie teplom – pripojenie MsÚ, MsP, Denné centrum pre seniorov, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ J.FándlyhoKompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č. 11 Program odpadového hospodárstva obce „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí na roky 2011 – 2015Kompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.3.2003Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


MATERIÁL Č. 14 V. Zmena rozpočtu na rok 2014="Kompletný MATERIÁL Č. 15 Rôzne
- Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 15.04.2014