MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.04.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.04.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2013Kompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 Návrh VZN mesta Sereď o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmpKompletný materiál č.09 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 9 Návrh VZN mesta Sereď o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhyKompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta SereďKompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 11 Návrh VZN Mesta Sereď o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 Záverečný účet mesta Sereď za rok 2013 a stanovisko hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.13 v pdf MATERIÁL Č. 13 Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2013Kompletný materiál č.14 v pdf MATERIÁL Č. 14 Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2013Kompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď za rok 2013MATERIÁL Č. 16 II. Zmena rozpočtu na rok 2014
Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 17 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál ࢗ.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 18 Návrh platu primátoraKompletný materiál ࢗ.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 19 Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď="Kompletný MATERIÁL Č. 20 Rôzne