MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 18.02.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 18.02.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013Kompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 8 Návrh na zrušenie poriadku odmeňovania zamestnancov MsPMATERIÁL Č. 9 Zmena rozpočtu na rok 2014
Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Návrh VZN mesta Sereď o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmpKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


="Kompletný MATERIÁL Č. 13 Rôzne- Odpovede na interpelácie poslancov

- Školská a športová komisia pri MsZ v Seredi - zápisnica 21.01.2014