MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 10.12.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 10.12.2013
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Územný plán mesta Sereď – žiadosť o poskytnutie dotácieMATERIÁL Č. 8 Zmena rozpočtu na rok 2013
Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľomKompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2018Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Harmonogram zasadnutí MsZ a odborných komisií na rok 2014- Odpovede na interpelácie poslancov