MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 12.11.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 12.11.2013
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniachMATERIÁL Č. 8 V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2013Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Príprava rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016Kompletný materiál č.10 v pdf MATERIÁL Č. 10 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2012/2013Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 Mestský bytový podnik spol. s r.o.
Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Koncepcie rozvoja mestaKompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta SereďKompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 15 Rôzne- Odpovede na interpelácie poslancov