MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 11.06.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 11.06.2013
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č.7 - Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o.Kompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č.8 - Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávokKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 10/2013 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o zrušení niektorých VZN mesta SereďKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Návrh VZN mesta Sereď č. 11/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície SereďKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Investičné zámery MsBP a možný vstup investora a zmena v dozornej rade MsBPKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - III. zmena rozpočtu na rok 2013MATERIÁL Č.14 - Rôzne