MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 21.05.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 21.05.2013
="Kompletný MATERIÁL Č.3 - Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii ZŠ J. A. KomenskéhoKompletný materiál č.4 v pdf MATERIÁL Č.4 - Nakladanie s majetkom mesta SereďKompletný materiál č.5 v pdf MATERIÁL č.5 - Návrh VZN mesta Sereď č. 6/2013, ktorým mesto Sereď ruší Základnú školu P.O. Hviezdoslava, Komenského ul. č. 3064/41, SereďKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Návrh VZN mesta Sereď č. 7/2013, ktorým mesto Sereď ruší školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41, Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole J.A.Komenského, Komenského ul. 1227/8, SereďKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto SereďKompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č.8 - Návrh VZN mesta Sereď č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmokKompletný materiál č.9 v pdf MATERIÁL Č.9 - Zmena v zložení Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej