MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 16.04.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 16.04.2013
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2012Kompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL č.8 - Postup racionalizácie siete základných škôlKompletný materiál č.9 v pdf MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníKompletný materiál č.10 v pdf MATERIÁL Č.10 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestaKompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č.11 - Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých VZN mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č.12 - Návrh VZN mesta Sereď č. 6/2013 o ochrane nefajčiarovKompletný materiál č.13 v pdf MATERIÁL Č.13- Návrh VZN mesta Sereď č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Seredský hodový jarmokKompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Záverečný účet mesta Sereď za rok 2012 a stanovisko hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2012Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - Mestský bytový podnik s.r.o.


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - Správa o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o. za rok 2012Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.19 - II. zmena rozpočtu na rok 2013Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.20 - Návrh platu primátoraMATERIÁL Č.21 - Rôzne