MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 26.02.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 26.02.2013
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta SereďKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sereď (návrh Dodatku č.1)Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2012Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Informácia o transformácii školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného časuKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Zmena rozpočtu na rok 2013

  • 1. zmena rozpočtu mesta Sereď


  • Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Návrh VZN mesta Sereď č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení    Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Návrh VZN mesta Sereď č. 3/2013 o zrušení Centra voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi    Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Racionalizácie siete škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom    MATERIÁL Č.16 - Rôzne