MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 11.12.2012volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 11.12.2012
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľomKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Návrh VZN mesta Sereď č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Návrh VZN mesta Sereď č. 18/2012, ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku mesta SereďKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Návrh VZN mesta Sereď č. 19/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste SereďKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Priemyselná zóna Sereď Juh – Memorandum o súčinnosti a spolupráciKompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Územný plán mesta Sereď – žiadosť o poskytnutie dotáciiKompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Zmena rozpočtu na rok 2012Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - Návrh VZN mesta Sereď č. 14/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sereď č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2012Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - Návrh VZN mesta Sereď č. 15/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2013Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď

MATERIÁL Č.19 - Rôzne