MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 06.11.2012volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 06.11.2012
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správa hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 10/2012 zo dňa 6.11.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste SereďKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Návrh VZN mesta Sereď č. 11/2012 zo dňa 6.11.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľomKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta SereďKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Návrh VZN mesta Sereď č. 13/2012 zo dňa 6.11.2012 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmokKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Návrh VZN mesta Sereď č. 14/2012 zo dňa 6.11.2012 o miestnych daniachKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2012Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Priemyselná zóna Sereď Juh – ponuka a návrh spolupráceKompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Zadanie pre Územný plán mesta SereďKompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2011/2012Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta SereďKompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - Návrh zmeny Zriaďovacej listiny a Štatútu Domu kultúryKompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.19 - Rôzne