MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 11.9.2012volebné obdobie 2012-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 11.9.2012
="Kompletný MATERIÁL Č.5 - Správa hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 7/2012 zo dňa 11.9.2012 o dotáciáchKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Návrh VZN mesta Sereď č. 8/2012 zo dňa 11.9.2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta SereďKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 10/2012 zo dňa 11.9.2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstváchKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Návrh VZN mesta Sereď č. 9/2012 zo dňa 11.9.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2009Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Správy o plnení rozpočtu mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I.polrok 2012Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I.polrok 2012Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I.polrok 2012Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2012Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2013 – 2015Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta SereďKompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.19 - RôzneKompletný materiál č.rôzne v pdf, veľkosť 000 kb Ostatné