MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 12.6.2012volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 12.6.2012
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - Správa hlavnej kontrolórky


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2012Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - Informatívna správa o príprave projektovKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Informácia o súčasnom stave na Mestskej poliklinike v SerediKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Návrh VZN mesta Sereď č. 6/2012 zo dňa 12.6.2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstváchKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Správa o hospodárení Mestského bytového podniku za rok 2011Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2012Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Výkup a zámena pozemkov pre stavbu „Chodník Vinárska ul.“Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Sereď do správy škôlKompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Analýza hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených s vedením účtovníctva škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď “Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - RôzneKompletný materiál č.rôzne v pdf, veľkosť 000 kb Ostatné