MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 19.4.2012volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 19.4.2012
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOVKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 zo dňa 19.4.2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď a návrh Dodatku č. 1 Štatútu mesta SereďKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - Záverečný účet mesta Sereď za rok 2011 a stanovisko hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2011Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - Správa o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o.


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2011Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - Návrh na zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2012Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - Informatívna správa o možnosti pripojenia ZŠ Komenského na centrálny zdroj teplaKompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - Výkup pozemkov pre stavbu „Chodník Vinárska ul.“Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - Návrh platu primátoraKompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - RÔZNE


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb Ostatné
Zápisnice zo zasadnutia komisií
  • - Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 15.03.2012
  • - Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 21.03.2012
  • - Zápisnica zo zasadnutia Školskej a športovej komisie pri MsZ v Seredi zo dňa 06.03.2012
  • - Zápisnica zo zasadnutia Školskej a športovej komisie pri MsZ v Seredi zo dňa 21.03.2012
    Informácia pre poslancov