MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 29.3.2012


volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 29.3.2012


3. Nakladanie s majetkom mesta Sereď4. Urbanistická štúdia „Obytný súbor IBV Kapustniská, IV. Etapa“ – zmena 2/2012 Kompletný materiál č.3 v pdfPRÍLOHY