MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 14.2.2012volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 14.2.2012
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 273 kb MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 143 kb MATERIÁL Č.7 - NÁVRH VZN MESTA SEREĎ Č.1/2012 ZO DŇA 14.2.2012 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY,
DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ NA ROK 2012


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 152 kb MATERIÁL Č.8 - NÁVRH VZN MESTA SEREĎ Č.2/2012 ZO DŇA 14.2.2012, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN MESTA SEREĎ Č.1/2011 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 214 kb MATERIÁL Č.9 - NÁVRH VZN MESTA SEREĎ Č.3/2012 ZO DŇA 14.2.2012 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK v MESTE SEREĎ


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 135 kb MATERIÁL Č.10 - NÁVRH VZN MESTA SEREĎ Č.4/2012 ZO DŇA 14.2.2012 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE NEPRACUJÚCICH
SENIOROV


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 600 kb MATERIÁL Č.11 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA ROK 2011


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 22 696 kb MATERIÁL Č.12 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 413 kb MATERIÁL Č.13 - RÔZNE