MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.12.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.12.2011
Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.3 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY


Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.4 - NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROKY 2012-2014


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA SEREĎ