MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 13.9.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 13.9.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 85 kb MATERIÁL Č.5 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 635 kb MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 85 kb MATERIÁL Č.7 - SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLY


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 550 kb MATERIÁL Č.8 - NÁVRH VZN Č. 9/2011 O PODMIENKACH PRENAJÍMANIA NÁJOMNÝCH BYTOV NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA V MESTE SEREĎ


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 551 kb MATERIÁL Č.9 - NÁVRH VZN Č. 10/2011 O ZÁSADÁCH HOSPODÁRENIA S BYTOVÝM MAJETKOM MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 521 kb MATERIÁL Č.10 - NÁVRH VZN Č. 11/2011,KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN MESTA SEREĎ Č.7/2011 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH JE MESTO SEREĎ ZRIAĎOVATEĽOM


Kompletný materiál č.11A v pdf, veľkosť 1 104 kb MATERIÁL Č.11A - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA SEREĎ K 30.6.2011


Kompletný materiál č.11B v pdf, veľkosť 1 377 kb MATERIÁL Č.11B - MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SEREĎ K 30.6.2011


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 1 027 kb MATERIÁL Č.12 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY ZA I.POLROK 2011


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 6 042 kb MATERIÁL Č.13 - SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA I.POLROK


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 759 kb MATERIÁL Č.14 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I.POLROK 2011


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 509 kb MATERIÁL Č.15 - NÁVRH ROZPOČTOVÁCH OPATRENÍ NA ROK 2011


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 16 582 kb MATERIÁL Č.16 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 553 kb MATERIÁL Č.17 - DODATOK Č.4 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE MŠ KOMENSKÉHO UL.


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 3 830 kb MATERIÁL Č.18 - DODATOK Č.2 K DOHODE O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH MESTSKÉHO HASIČSKÉHO ZBORU


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 440 kb MATERIÁL Č.19 - ŠTATÚT MESTSKÝCH NOVÍN


Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 2 833 kb MATERIÁL Č.20 - RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 000 kb OSTATNÉ  
Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte