MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 14.6.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 14.6.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY V ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIÍ MŠ DIONÝZA ŠTÚRA


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VYKONANEJ NA MESTSKEJ POLIKLINIKE SEREĎ, S.R.O.


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II.POLROK 2011


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - NÁVRH VZN Č.5/2011 - O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV V MESTE SEREĎ


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - NÁVRH VZN Č.6/2011 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA ŽIAKA NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZUŠ, DIEŤA MŠ A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - NÁVRH VZN Č.7/2011 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH,
KTORÝCH JE MESTO SEREĎ ZRIAĎOVATEĽOM


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - NÁVRH VZN Č.8/2011, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 6/2004 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA JEDORÁZOVÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ NA ROK 2011


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ZA ROK 2011


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - NÁVRH NA PREDAJ AKCIÍ V DEXIA BANKE


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - NÁVRH DODATKU Č.1 K ZMLUVE O PREVODE OP UZATVORENEJ MEDZI MESTOM SEREĎ A PRO CARE, A.S.


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.19 - SCHVÁLENIE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI PRI BUDOVANÍ CYKLOTRASY SEREĎ - KASKÁDY


Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.20 - SCHVÁLENIE PLATU PRIMÁTORA V ZMYSLE NOVELY ZÁKONA O PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV


Kompletný materiál č.21 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.21 - RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 000 kb OSTATNÉ