MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 19.4.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 19.4.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.5 -SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 476 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY Z NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 613 kbMATERIÁL Č.8 -NÁVRH VZN Č.3/2011 - LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ TVORBY VZN MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 796 kbMATERIÁL Č.9 -NÁVRH VZN Č.4/2011 - ŠTATÚT MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 620 kbMATERIÁL Č.10 -NÁVRH VZN Č.5/2011 - O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ POHREBÍSK V MESTE SEREĎ


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 576 kbMATERIÁL Č.11 -NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 528 kbMATERIÁL Č.12 -NÁVRH ZÁSAD ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 4 895 kbMATERIÁL Č.13 -ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SEREĎ ZA ROK 2010 A STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 4 131 kbMATERIÁL Č.14 -SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 5 540 kbMATERIÁL Č.15 -SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2010


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 3 615 kbMATERIÁL Č.16 -ZMENA ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2011


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 867 kbMATERIÁL Č.17 -INVESTIČNÝ ZÁMER NA VÝSTAVBU NÁJOMNÝCH BYTOV NA DOLNOMAJERSKEJ ULICI - II.ETAPA


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 9 533 kbMATERIÁL Č.18 -NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 347 kbMATERIÁL Č.19 -NÁVRH PLATU PRIMÁTORA


Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 2 892 kbMATERIÁL Č.20 -RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 379 kbOSTATNÉ