MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.2.20111volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.2.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.5 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 361 kbMATERIÁL Č.6 -SPRÁVA O PODANÝCH PETÍCIÁCH NA MESTSKÝ ÚRAD V SEREDI ZA ROK 2010


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 496 kbMATERIÁL Č.7 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV K 31.1.2011


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 605 kbMATERIÁL Č.8 -NÁVRH ŠTATÚTU MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 566 kbMATERIÁL Č.9 -NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 367 kbMATERIÁL Č.10 -REALIZÁCIA AKTUÁLNYCH POTRIEB V OBLASTI INVESTÍCIÍ MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 480 kbMATERIÁL Č.11 -OKRUH ÚKONOV A ČINNOSTÍ ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA SEREĎ NA FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2011-2014


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 4 208 kbMATERIÁL Č.12 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 336 kbMATERIÁL Č.13 -NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU MESTA DO DOZORNEJ RADY MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU SEREĎ


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 550 kbMATERIÁL Č.14 -NÁVRH NA URČENIE DELEGOVANÝCH ZÁSTUPCOV MESTA DO ŠKOLSKÝCH RÁD


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 518 kbMATERIÁL Č.15 -NÁVRH ZÁSAD ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 894 kbMATERIÁL Č.16 -RÔZNE

© 2010-2011, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte