Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 9.11.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 9.11.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV

Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I.POLROK 2011

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - NÁVRH DODATKU Č.4/2010 K VZN Č.8/2004 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - ZMENA ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2010

Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - ZMENA ROZPOČTU DOMU KULTÚRY NA ROK 2010

Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - NÁVRH ROZPOČTU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ NA ROKY 2011 - 2013

Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2009 - 2010

Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - NÁVRH ROZPOČTU DOMU KULTÚRY NA ROKY 2011 - 2013

Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - PREVÁDZKOVO-EKONOMICKÁ ANALÝZA A NÁVRH RIEŠENÍ KONCEPCIE ČINNOSTI DOMU KULTÚRY V SEREDI

Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROKY 2011 - 2013

Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - RÔZNE
Kompletný materiál v pdf, veľkosť 000 kb OSTATNÉ  Späť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte, veľkosť 82 797 kb
PREPNUTIE na grafickú verziu
© 2010, Ing. Michal Kubala