Blind friendly verziaMATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 9.11.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 9.11.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 10 kbMATERIÁL Č.5 -KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 1 496 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 10 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 10 kbMATERIÁL Č.8 -NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I.POLROK 2011


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 538 kbMATERIÁL Č.9 -NÁVRH DODATKU Č.4/2010 K VZN Č.8/2004 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 941 kbMATERIÁL Č.10 -ZMENA ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2010


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 522 kbMATERIÁL Č.11 -ZMENA ROZPOČTU DOMU KULTÚRY NA ROK 2010


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 4 336 kbMATERIÁL Č.12 -NÁVRH ROZPOČTU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ NA ROKY 2011 - 2013


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 11 101 kbMATERIÁL Č.13 -SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2009 - 2010


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 956 kbMATERIÁL Č.14 -NÁVRH ROZPOČTU DOMU KULTÚRY NA ROKY 2011 - 2013


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 4 105 kbMATERIÁL Č.15 -PREVÁDZKOVO-EKONOMICKÁ ANALÝZA A NÁVRH RIEŠENÍ KONCEPCIE ČINNOSTI DOMU KULTÚRY V SEREDI


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 2 046 kbMATERIÁL Č.16 -NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROKY 2011 - 2013


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 13 893 kbMATERIÁL Č.17 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 6 788 kbMATERIÁL Č.18 -RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 1 420 kbOSTATNÉ © 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 82 797 kb