Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 7.9.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 7.9.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 10 kb MATERIÁL Č.5 -KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 1 631 kb MATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV

Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 10 kb MATERIÁL Č.7 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 827 kb MATERIÁL Č.8 -SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK - 11.ROČNÍK - FINANČNÉ VYHODNOTENIE

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 2 439 kb MATERIÁL Č.9 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SEREĎ K 30.6.2010


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 968 kb MATERIÁL Č.10 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU DOMU KULTÚRY ZA I.POLROK 2010

Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 5 855 kb MATERIÁL Č.11 -SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA I.POLROK 2010

Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 1 142 kb MATERIÁL Č.12 -URČENIE POČTU POSLANCOV MESTA SEREĎ V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2010-2014

Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 12 kb MATERIÁL Č.13 -NÁVRH DODATKU č.3 K ROKOVACIEMU PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI Poznámka: Materiál bude dodaný po prerokovaní v legislatívno-právnej komisií


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 1 368 kb MATERIÁL Č.14 -ZÁSADY POSTUPU PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V PODMIENKACH MESTA SEREĎ

Kompletý materiál č.15 v zip, veľkosť 34 282 kb MATERIÁL Č.15 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 2 914 kb MATERIÁL Č.16 -PRIEMYSELNÝ PARK SEREĎ - JUH - ŽIADOSTI

Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 706 kb MATERIÁL Č.17 -NÁVRH NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA SEREĎ (ÚSEK ŠKOLSTVA)

Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 1 104 kb MATERIÁL Č.18 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I.POLROK 2010

Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 2 921 kb MATERIÁL Č.19 -Výstavba verejných WC v centrálnej mestskej zóne

Kompletný materiál č.23 v pdf, veľkosť 1 402 kb MATERIÁL Č.20 -RÔZNE
Kompletný materiál v pdf, veľkosť 4 396 kb OSTATNÉ Späť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte, veľkosť 115 374 kb
PREPNUTIE na grafickú verziu
© 2010, Ing. Michal Kubala