Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 7.9.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 7.9.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 10 kbMATERIÁL Č.5 -KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 1 631 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 10 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 827 kbMATERIÁL Č.8 -SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK - 11.ROČNÍK - FINANČNÉ VYHODNOTENIE


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 2 439 kbMATERIÁL Č.9 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SEREĎ K 30.6.2010


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 968 kbMATERIÁL Č.10 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU DOMU KULTÚRY ZA I.POLROK 2010


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 5 855 kbMATERIÁL Č.11 -SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA I.POLROK 2010


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 1 142 kbMATERIÁL Č.12 -URČENIE POČTU POSLANCOV MESTA SEREĎ V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2010-2014


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 12 kbMATERIÁL Č.13 -NÁVRH DODATKU č.3 K ROKOVACIEMU PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
Poznámka: Materiál bude dodaný po prerokovaní v legislatívno-právnej komisií


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 1 368 kbMATERIÁL Č.14 -ZÁSADY POSTUPU PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V PODMIENKACH MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.15 v zip, veľkosť 34 282 kbMATERIÁL Č.15 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 2 914 kbMATERIÁL Č.16 -PRIEMYSELNÝ PARK SEREĎ - JUH - ŽIADOSTI


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 706 kbMATERIÁL Č.17 -NÁVRH NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA SEREĎ (ÚSEK ŠKOLSTVA)


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 1 104 kbMATERIÁL Č.18 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I.POLROK 2010


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 2 921 kbMATERIÁL Č.19 -Výstavba verejných WC v centrálnej mestskej zóne


Kompletný materiál č.23 v pdf, veľkosť 1 402 kbMATERIÁL Č.20 -RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 4 396 kbOSTATNÉ © 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 115 374 kb