Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SEREDI NA ZASADNUTIE 15.6.2010
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 15.6.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 83 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.5 - KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 468 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV

Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 83 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.7 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 83 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.8 - NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NA II.POLROK 2010

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 1 225 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.9 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA SEREĎ K 31.3.2010

Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 640 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.10 - NÁVRH DODATKU Č.1/2010 K VZN Č.1/2008 O NAKLADANÍ S NÁJOMNÝMI BYTMI V MESTE SEREĎ

Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 2 935 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.11 - NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SEREĎ - "ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SEREĎ ZMENY A DOPLNKY - ZMENA 05B"

Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 905 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.12 - NÁVRH DODATKU č.7/2010 K VZN Č.4/2004 K SCHVÁLENÉMU ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA SEREĎ - ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 7 568 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.13 - NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ NA ROK 2010

Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 536 kb, [nové okno] >MATERIÁL Č.14 - NÁVRH DODATKU č.3/2010 K VZN Č.2/2008 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 690 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.15 - NÁVRH DODATKU Č.1/2010 K VZN Č.5/2009 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY, DIEŤAŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 25 496 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.16 - ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 1 186 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.17 - SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 2 228 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.18 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE V DOKONČOVANÍ 32-TRIEDNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA KOMENSKÉHO ULICI

Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 2 451 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.19 - SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU S.R.O. SEREĎ ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 595 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.20 -INFORMATÍVNA SPRÁVA -TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

Kompletný materiál č.21 v pdf, veľkosť 11 335 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.21 -NÁVRH ZMLUVY S VYDAVATEĽOM A PREVÁDZKOVATEĽOM SEREDONLINE.SK

Kompletný materiál č.22 v pdf, veľkosť 243 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.22 -UZNESENIE V ZMYSLE ZÁKONA SNR č.369/1990 O OBECNOM ZRIADENÍ V PLATNOM ZMENÍ §11, ODS.4, PÍSM.I - ROZSAH VÝKONU
FUNKCIE PRIMÁTORA


Kompletný materiál č.23 v pdf, veľkosť 783 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.23 - RÔZNE
Kompletný materiál v pdf, veľkosť 5 078 kb, [nové okno] OSTATNÉ Späť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte, veľkosť 58 625 kb
PREPNUTIE na grafickú verziu
Š 2010, Ing. Michal Kubala