Blind friendly verziaMATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.6.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.6.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.5 -KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 468 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.8 -NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NA II.POLROK 2010


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 1 225 kbMATERIÁL Č.9 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA SEREĎ K 31.3.2010


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 640 kbMATERIÁL Č.10 -NÁVRH DODATKU Č.1/2010 K VZN Č.1/2008 O NAKLADANÍ S NÁJOMNÝMI BYTMI V MESTE SEREĎ


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 2 935 kbMATERIÁL Č.11 -NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SEREĎ - "ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SEREĎ ZMENY A DOPLNKY - ZMENA 05B"


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 905 kbMATERIÁL Č.12 -NÁVRH DODATKU č.7/2010 K VZN Č.4/2004 K SCHVÁLENÉMU ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA SEREĎ - ZÁVÄZNÁ ČASŤ


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 7 568 kbMATERIÁL Č.13 -NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ NA ROK 2010


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 536 kbMATERIÁL Č.14 -NÁVRH DODATKU č.3/2010 K VZN Č.2/2008 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 690 kbMATERIÁL Č.15 -NÁVRH DODATKU Č.1/2010 K VZN Č.5/2009 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY, DIEŤAŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 25 496 kbMATERIÁL Č.16 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 1 186 kbMATERIÁL Č.17 -SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 2 228 kbMATERIÁL Č.18 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE V DOKONČOVANÍ 32-TRIEDNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA KOMENSKÉHO ULICI


Kompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 2 451 kbMATERIÁL Č.19 -SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU S.R.O. SEREĎ ZA ROK 2009


Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 595 kbMATERIÁL Č.20 -INFORMATÍVNA SPRÁVA -TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO


Kompletný materiál č.21 v pdf, veľkosť 11 335 kbMATERIÁL Č.21 -NÁVRH ZMLUVY S VYDAVATEĽOM A PREVÁDZKOVATEĽOM SEREDONLINE.SK


Kompletný materiál č.22 v pdf, veľkosť 243 kbMATERIÁL Č.22 -UZNESENIE V ZMYSLE ZÁKONA SNR č.369/1990 O OBECNOM ZRIADENÍ V PLATNOM ZMENÍ §11, ODS.4, PÍSM.I - ROZSAH VÝKONU
FUNKCIE PRIMÁTORA


Kompletný materiál č.23 v pdf, veľkosť 783 kbMATERIÁL Č.23 -RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 5 078 kbOSTATNÉ © 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 58 625 kb