Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SEREDI NA ZASADNUTIE 20.4.2010
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 20.4.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 83 kb, [nové okno]MATERIÁL Č.5 - KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 764 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV

Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 83 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 6 696 kbMATERIÁL Č.8 -ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SEREĎ ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 1 061 kbMATERIÁL Č.9 -SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 6 028 kbMATERIÁL Č.10 -SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 11 284 kbMATERIÁL Č.11 -ZMENA ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2010

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 625 kbMATERIÁL Č.12 -NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 23 767 kbMATERIÁL Č.13 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB - PREVODY A NÁJMY MAJETKU

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 9 885 kbMATERIÁL Č.14 -ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SEREĎ ZMENY A DOPLNKY - ZMENA 05a/2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 1 376 kbMATERIÁL Č.15 -DODATOK Č.6/2010 K VZN Č.4/2004 K SCHVÁLENÉMU ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA SEREĎ - ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 1 079 kbMATERIÁL Č.16 -SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 71 kbMATERIÁL Č.17 -INFORMATÍVNA SPRÁVA - MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ

Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 747 kbMATERIÁL Č.18 -RÔZNE
Kompletný materiál v pdf, veľkosť 5 348 kbOSTATNÉSpäť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte, veľkosť 57 745 kb
PREPNUTIE na grafickú verziu
© 2010, Ing. Michal Kubala