Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 23.2.2010
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 23.2.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 324 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.5 - KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 361 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.6 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV

Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 532 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.7 - SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ

       SPRÁVA O VYKONANEJ KONTROLE V CENTRE VOĽNÉHO ČASU        SPRÁVA O SŤAŽNOSTIACH ZA ROK 2009


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 150 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.8 - SPRÁVA O PODANÝCH PETÍCIÁCH NA MESTSKÝ ÚRAD V SEREDI ZA ROK 2009

Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 320 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.9 -NÁVRH NA URČENIE POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV V MESTE SEREĎ PRE NOVÉ OBDOBIE ROKOV 2010-2014

Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 18 273 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.10 - ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 277 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.11 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE PRIPRAVENOSTI AKCIE "VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNYCH VÔD NA VYKUROVANIE MESTA SEREĎ

Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 2 952 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.12 - RÔZNE

Kompletný materiál v pdf, veľkosť 303 kb, [nové okno] OSTATNÉSpäť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte
PREPNUTIE na grafickú verziu
© 2010, Ing. Michal Kubala