Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 23.2.2009


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 23.2.2010

Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 545 kbMATERIÁL Č.5 -KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 653 kbMATERIÁL Č.6 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 976 kbMATERIÁL Č.7 -SPRÁVY HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SEREĎ
          SPRÁVA O VYKONANEJ KONTROLE V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
          SPRÁVA O SŤAŽNOSTIACH ZA ROK 2009


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 368 kbMATERIÁL Č.8 -SPRÁVA O PODANÝCH PETÍCIÁCH NA MESTSKÝ ÚRAD V SEREDI ZA ROK 2009


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 913 kbMATERIÁL Č.9 -NÁVRH NA URČENIE POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV V MESTE SEREĎ
PRE NOVÉ OBDOBIE ROKOV 2010-2014


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 15 747 kbMATERIÁL Č.10 -ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 496 kbMATERIÁL Č.11 -INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE PRIPRAVENOSTI AKCIE "VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNYCH VÔD NA VYKUROVANIE MESTA SEREĎ


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 3 403 kbMATERIÁL Č.12 -RÔZNE


Kompletný materiál v pdf, veľkosť 959 kbOSTATNÉ© 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte