Mestský úrad

Základné informácie

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora, mestskej rady a ďalších orgánov, zriadených mestským zastupiteľstvom.

- Zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a komisií
- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
- pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora
- usmerňuje po odbornej stránke mestské organizácie a zariadenia


Organizáciu Mestského úradu určuje mestské zastupiteľstvo.
Podrobnú úpravu náplní a činností jednotlivých oddelení upravuje organizačný poriadok.
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.

Mestský úrad

Adresa: Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
Telefón: 031/ 789 24 70 - primátor mesta
031/ 789 23 92 - spojovateľka
031/ 789 23 93 - spojovateľka
031/ 789 20 94 + klapka zamestnanca
031/ 789 29 34 - zástupca primátora mesta
031/ 789 60 33 - sekretariát prednostu Mestského úradu
031/ 789 22 15 - matrika
Fax: 031/ 789 24 47
Mail: mu@sered.sk