MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 07.02.2019volebné obdobie 2018-2022
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 07.02.2019
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste SereďMATERIÁL Č. 07 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 08 Schválenie konateľa SMS, s.r.o.MATERIÁL Č. 09 Návrh Štatútu mesta SereďMATERIÁL Č. 10 Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v SerediMATERIÁL Č. 11 Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi


MATERIÁL Č. 12 Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019


MATERIÁL Č. 13 Príprava a realizácii projektovMATERIÁL Č. 14 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018MATERIÁL Č. 15 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 16 Urbanistická štúdia - ZadanieMATERIÁL Č. 17 Žiadosť KREATIV GA spol. s r.o. Galanta o pokračovanie spolupráce v roku 2018MATERIÁL Č. 18 Schválenie členov redakčnej rady Seredských noviniek