MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 13.12.2018volebné obdobie 2018-2022
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 13.12.2018
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórky


MATERIÁL Č. 06 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2017/2018MATERIÁL Č. 07 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 08 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších predpisovMATERIÁL Č. 09 Komunálny odpadMATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta SereďMATERIÁL Č. 11 Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 5/2018 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M SereďMATERIÁL Č. 12 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 13 VI. zmena rozpočtu na rok 2018MATERIÁL Č. 14 Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2019MATERIÁL Č. 15 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 16 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 20199