MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 06.12.2018volebné obdobie 2018-2022
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 06.12.2018
MATERIÁL Č. 01 Úvodné náležitosti


MATERIÁL Č. 04 Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva


MATERIÁL Č. 05 Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov


MATERIÁL Č. 06 Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca


MATERIÁL Č. 07 Schválenie platu primátora mesta


MATERIÁL Č. 08 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl


MATERIÁL Č. 09 Delegovanie členov do dozorných rád SMS, s.r.o., MsBP, s.r.o. a do Rady pre určenie ceny tepla


MATERIÁL Č. 10 Doplnenie harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2018