MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.11.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.11.2018
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórky

MATERIÁL Č. 06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 V. zmena rozpočtu na rok 2018MATERIÁL Č. 08 Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 – 2021MATERIÁL Č. 09 Koncepcie rozvoja mesta 2019-2023