MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 13.09.2018



volebné obdobie 2014-2018




PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 13.09.2018




MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórky




MATERIÁL Č. 06 Územný plán a urbanistické štúdie



MATERIÁL Č. 07 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za 1. polrok 2018



MATERIÁL Č. 08 Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate



MATERIÁL Č. 09 Správa o vyhodnotení XIX. Seredského hodového jarmoku



MATERIÁL Č. 10 Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2018



MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2018



MATERIÁL Č. 12 Príprava a realizácia projektov



MATERIÁL Č. 13 Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď




MATERIÁL Č. 14 IV. zmena rozpočtu na rok 2018



MATERIÁL Č. 15 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020



MATERIÁL Č. 16 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 17 Informatívna správa o príprave koncepcií mesta







  • - Odpovede na interpelácie z MsZ 14.06.2018