MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 29.11.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 29.11.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.6 - ZMENA ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2011


Kompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.7 - SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLY ÚČTOVNÝCH DOKLADOV A SÚPISNÝCH ČÍSEL A KONTROLA PLNENIA PRIJATÝCH
OPATRENÍ NA ZÁKLADE VYKONANÝCH KONTROL V I.POLROKU 2011


Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.8 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.12/2011, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.1/2006
O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM MESTA SEREĎ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV


Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.9 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.13/2011 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DETÍ DO 1.ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL, KTORÝCH JE MESTO SEREĎ ZRIAĎOVATEĽOM


Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.10 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.14/2011, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.2/2011
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ÚZEMÍ MESTA SEREĎ V ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.6/2011


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.11 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.15/2011 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.7/2011
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH JE MESTO SEREĎ
ZRIAĎOVATEĽOM v ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 11/2011


Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.12 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.16/2011, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2009
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY


Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.13 - NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č.17/2011, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 8/2004
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD


Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.14 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.15 - VÝKUP POZEMKOV PRE STAVBU - CHODNÍK "VINÁRSKA ULICA"


Kompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.16 - INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE PROJEKTOV


Kompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.17 - SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011


Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.18 - RÔZNE