Zimná údržba komunikácií

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Zimná údržba začína dňa 15.11. a končí 15.03. Zimnú údržbu zabezpečuje pre mesto firma Waste Transport, a.s. , ktorá je podľa plánu zimnej údržby zodpovedná za zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií a chodníkov. Povinnosti majiteľov domov a nehnuteľností, správcov bytových domov, obchodných prevádzok pri zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácií sú dané ustanovením §9 ods. 2), 3) a 4), a §9a ods. 2) 3) a 4) Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v platnom znení a ustanoveniami VZN č.4/95. Sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Chodníky neuvedené v grafickej ani textovej časti budú v zimnom období neudržiavané.

Za mestský úrad, oddelenie rozvoja mesta:
031 789/20 94 – 267, Ing. Michal Klinka
e-mail: michal.klinka@sered.sk

Za firmu Radovan Šulák:
Radovan Šulák 0907 198 480


Plán zimnej údržby 15.11.2017 - 31.12.2017 Dokument vo formáte pdf [304KB]
Údržba chodníkov Dokument vo formáte pdf [2MB]
Údržba miestnych komunikácií Dokument vo formáte pdf [2MB]