Zimná údržba komunikácií

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Zimná údržba začína dňa 15.11. a končí 15.03.

Povinnosti majiteľov domov a nehnuteľností, správcov bytových domov, obchodných prevádzok pri zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácií sú dané ustanovením §9 ods. 2), 3) a 4), a §9a ods. 2) 3) a 4) Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v platnom znení a ustanoveniami VZN č.4/95. Sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Chodníky neuvedené v grafickej ani textovej časti budú v zimnom období neudržiavané.

Kontakt :
Ing. Michal Klinka, oddelenie rozvoja mesta
Tel: 031 789/20 94 – 267, 0918 963 237
e-mail: michal.klinka@sered.sk

Ing. Ján Himpán, údržba mesta Sereď
Tel: 031 789/20 94 – 255, 0918 815 726
e-mail: jan.himpan@sered.skPlán zimnej údržby 15.11.2017 - 31.12.2017 Dokument vo formáte pdf [304KB]
Údržba chodníkov Dokument vo formáte pdf [2MB]
Údržba miestnych komunikácií Dokument vo formáte pdf [2MB]
Plán zimnej údržby 01.01.2018 - 15.03.2018 Dokument vo formáte pdf [304KB]
Údržba chodníkov Dokument vo formáte pdf [763KB]
Údržba miestnych komunikácií Dokument vo formáte pdf [2MB]