Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. s odpoveďami

Rok 2017

Informácie o redakčnej rade Seredských noviniek Dokument vo formáte pdf [112KB]
Ročné príjmy mesta z vodárenského majetku za roky 2000 – 2016 Dokument vo formáte pdf [125KB]
Daň z nehnuteľnosti a daň zo stavieb za roky 1992 – 2017 za občana Petra Grunerta Dokument vo formáte pdf [1MB]
Verejné kultúrne podujatia v máji 2017 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Evidované poruchy verejného osvetlenia, v ktorom čase sa verejné osvetlenie zapína Dokument vo formáte pdf [5MB]
Informácie týkajúce sa platov a odmien primátora a poslancov za roky 2012 – 2016 Dokument vo formáte pdf [1MB]
Informácie o materiáloch zverejňovaných na internetovej stránke mesta – správy hlavnej kontrolórky, postup pre podanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000, materiály na rokovanie MsZ Dokument vo formáte pdf [69KB]
Plán verejných obstarávaní rok 2017 Dokument vo formáte pdf [72KB]
Informácie o archeologických prácach v kaštieli, vyjadrenie prednostu ku kaštieľu a dokumentácia z archívu Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet zamestnancov MsÚ k 1.1.2016, koľko žien a mužov, počet zamestnancov k 1.1.2017, koľko prijatých vedúcich od 1.1.2016 – 31.12.2016 Dokument vo formáte pdf [6MB]
Investičné plány pre rok 2017, zoznam stav. projektov Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na odpadové hospodárstvo r. 2005-2015 Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informácie o záchranných zložkách Dokument vo formáte pdf [6MB]

Rok 2016

Info týkajúce sa schodiska na Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici Dokument vo formáte pdf [4MB]
Info týkajúce sa zimnej údržby mesta Dokument vo formáte pdf [14MB]
Info týkajúce sa cyklochodníka pod Mostom Dokument vo formáte pdf [9MB]
Vyúčtovanie dotácie na zabezpečenie športovej činnosti Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam všetkých prevádzok s hazardnými hrami Dokument vo formáte pdf [2MB]
Stavebný dohľad na stavbu v Pate Dokument vo formáte pdf [15MB]
Náhľad do knihy evidencie odoslanej pošty r. od 12.7.11-31.7.22 Dokument vo formáte pdf [9MB]
Rozpočet r. 2015, záverečný účet r.2015 Dokument vo formáte pdf [7MB]
Info týkajúce sa platu prednostu r. 14,15,16, odmeny rok 2016 Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa novovybudovaného schodiska pri sociálnych bytoch na Trnav. ulici Dokument vo formáte pdf [3MB]
Mestský bytový podnik – výberové konanie, životopis aktuálneho riaditeľa Dokument vo formáte pdf [1006KB]
Technická správa, dosky, D1, D2, schody Dokument vo formáte pdf [8MB]
Kópia ohl. Stavebných úprav, pôdorys, pohľad čelný Dokument vo formáte pdf [13MB]
Či zverejnujeme materiály k zasadnu. MsZ pre verejnosť na webovej stránke minimálne 2 dni pred termínom Dokument vo formáte pdf [625KB]
RTV Krea od r. 2008 do 12.10.2016, platby, zmluvy, Seredské novinky, Stanislava Janegová Dokument vo formáte pdf [36MB]
Či máme mestskú televíziu, zisk za posledné 2 roky Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informačné tabule, stlpy verejného osvetlenia Dokument vo formáte pdf [3MB]
Transparency International Slovensko Dokument vo formáte pdf [3MB]
Informácia o komunikácii v blízkosti lokality Nový Majer Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa radničných novín na Slovensku (Seredské novinky) Dokument vo formáte pdf [2MB]
Počet vybavených žiadostí podľa zákona č. 211 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Platové pomery priznané za výkon funkcie – právnik mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam pracovných schôdzok primátora Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet vozidiel, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [3MB]
Zápis z prerokovania petície Dokument vo formáte pdf [4MB]
Koľko žiadostí bolo prijatých voči sťažnosti pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier Dokument vo formáte pdf [3MB]
Stavebné úpravy bytu Matúša Lomena Dokument vo formáte pdf [5MB]
Fotokoópie ohlásení Tomáša Maderku Dokument vo formáte pdf [9MB]
Kontrola NKU SR z obdobia 10.3.2015-25.05.2015 Dokument vo formáte pdf [5MB]
Informácie o meste a mapa atraktívnych miest a podujatí v meste Dokument vo formáte pdf [1MB]
Akcie pri ktorých bude použitá reprodukcia alebo živá hudba Dokument vo formáte pdf [1MB]
T – mobile zmluvy - Cukrovarská Dokument vo formáte pdf [10MB]
Plán VO na rok 2016 Dokument vo formáte pdf [188KB]
Finančné dotácie pre p. Marcelu Hochedlingerovú a Obč. združenie Krásna hudba Dokument vo formáte pdf [14MB]
VO – Komunálne služby Dokument vo formáte pdf [849KB]
Informácie o e-governmente Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na mestskú hromadnú dopravu Dokument vo formáte pdf [4MB]