Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. s odpoveďami

Rok 2018

Úprava účelových komunikácií v okolí rybárskehorevíru Čepeňské rameno Dokument vo formáte pdf [988KB]
Fotodokumentácia a videozáznamy ku skládke luženca Dokument vo formáte pdf [852KB]
Skládka odpadu luženca Dokument vo formáte pdf [20MB]
Výrub drevín v extraviláne Dokument vo formáte pdf [772KB]
Rozpočet a záverečný účet 2017 Dokument vo formáte pdf [3MB]
námestie slobody a zmluvy poslancov a ich rodinných príslušníkov Dokument vo formáte pdf [8MB]
Mzda a hrubý príjem za rok 2017 vedúcich zamestnancov MsÚ a prednostu Dokument vo formáte pdf [114KB]
Náklady na projekt Námestie Slobody, podujatia na Nám. Slobody, zmluvy s poslancami, členmi komisií, zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi Dokument vo formáte pdf [3MB]
Zápisnica Školskej, športovej a bytovej komisie Dokument vo formáte pdf [243KB]
Hlasovanie členov Školskej, športovej a bytovej komisie o dotáciách Dokument vo formáte pdf [135KB]
Vyúčtovanie dotácií za rok 2017 pre ŠKF Sereď a AŠK Lokomotíva Sereď Dokument vo formáte pdf [270KB]
Plánované investičné akcie v roku 2018 Dokument vo formáte pdf [274KB]
Vysvetlenie a predloženie dokladov uchádzača Walmon s.r.o. Dokument vo formáte pdf [6MB]
Informácia o dotáciách pre športové kluby v roku 2017 Dokument vo formáte pdf [111KB]
Suma za investovanie do modernizácie kina NOVA v roku 2017 Dokument vo formáte pdf [79KB]
Vyžiadanie scanu rozhodnutia o pridelení orientačného čísla rodinného domu Dokument vo formáte pdf [155KB]
Informácie týkajúce sa Michala Koričanského Dokument vo formáte pdf [343KB]
Informácie o investíciách do životného prostredia v Seredi Dokument vo formáte pdf [125KB]

Rok 2017

Odborné stanovisko profesora Petráša Dokument vo formáte pdf [232KB]
Podiel mestského rozpočtu na školstvo, zásadné zmeny v školách Dokument vo formáte pdf [300KB]
Informácie o šéfredaktorovi Seredských noviniek, výška rozpočtu mesta za rok 2016, náklady na vydávanie časopisu Dokument vo formáte pdf [138KB]
Informácie o ruskom investorovi v Priemyselnom parku Sereď Dokument vo formáte pdf [102KB]
Mestská televízia – výdavky a zisk, príspevok na iné televízie v meste Dokument vo formáte pdf [89KB]
Stavby na parcele Nový Majer Dokument vo formáte pdf [129KB]
Zaslanie kópie nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta Dokument vo formáte pdf [371KB]
Kedy vznikla pozícia hovorcu, tlačového tajomníka Dokument vo formáte pdf [168KB]
Koľko stavieb bolo ohlásených na zateplenie RD, koľko stavebných povolení vydalo mesto na realizáciu zateplenia RD Dokument vo formáte pdf [201KB]
Zníženie energetickej náročnosti MŠ 'A' – či je možné sa zapojiť do súťaže, či už prebehlo VO Dokument vo formáte pdf [136KB]
Množstvo vyprodukovaného odpadu, príjmy a výdavky spojené s nadkladaním s odpadom Dokument vo formáte pdf [769KB]
Rozšírenie triedeného zberu v meste Dokument vo formáte pdf [121KB]
Informácie o redakčnej rade Seredských noviniek Dokument vo formáte pdf [112KB]
Ročné príjmy mesta z vodárenského majetku za roky 2000 – 2016 Dokument vo formáte pdf [125KB]
Daň z nehnuteľnosti a daň zo stavieb za roky 1992 – 2017 za občana Petra Grunerta Dokument vo formáte pdf [1MB]
Verejné kultúrne podujatia v máji 2017 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Evidované poruchy verejného osvetlenia, v ktorom čase sa verejné osvetlenie zapína Dokument vo formáte pdf [5MB]
Informácie týkajúce sa platov a odmien primátora a poslancov za roky 2012 – 2016 Dokument vo formáte pdf [1MB]
Informácie o materiáloch zverejňovaných na internetovej stránke mesta – správy hlavnej kontrolórky, postup pre podanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000, materiály na rokovanie MsZ Dokument vo formáte pdf [69KB]
Plán verejných obstarávaní rok 2017 Dokument vo formáte pdf [72KB]
Informácie o archeologických prácach v kaštieli, vyjadrenie prednostu ku kaštieľu a dokumentácia z archívu Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet zamestnancov MsÚ k 1.1.2016, koľko žien a mužov, počet zamestnancov k 1.1.2017, koľko prijatých vedúcich od 1.1.2016 – 31.12.2016 Dokument vo formáte pdf [6MB]
Investičné plány pre rok 2017, zoznam stav. projektov Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na odpadové hospodárstvo r. 2005-2015 Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informácie o záchranných zložkách Dokument vo formáte pdf [6MB]

Rok 2016

Info týkajúce sa schodiska na Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici Dokument vo formáte pdf [4MB]
Info týkajúce sa zimnej údržby mesta Dokument vo formáte pdf [14MB]
Info týkajúce sa cyklochodníka pod Mostom Dokument vo formáte pdf [9MB]
Vyúčtovanie dotácie na zabezpečenie športovej činnosti Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam všetkých prevádzok s hazardnými hrami Dokument vo formáte pdf [2MB]
Stavebný dohľad na stavbu v Pate Dokument vo formáte pdf [15MB]
Náhľad do knihy evidencie odoslanej pošty r. od 12.7.11-31.7.22 Dokument vo formáte pdf [9MB]
Rozpočet r. 2015, záverečný účet r.2015 Dokument vo formáte pdf [7MB]
Info týkajúce sa platu prednostu r. 14,15,16, odmeny rok 2016 Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa novovybudovaného schodiska pri sociálnych bytoch na Trnav. ulici Dokument vo formáte pdf [3MB]
Mestský bytový podnik – výberové konanie, životopis aktuálneho riaditeľa Dokument vo formáte pdf [1006KB]
Technická správa, dosky, D1, D2, schody Dokument vo formáte pdf [8MB]
Kópia ohl. Stavebných úprav, pôdorys, pohľad čelný Dokument vo formáte pdf [13MB]
Či zverejnujeme materiály k zasadnu. MsZ pre verejnosť na webovej stránke minimálne 2 dni pred termínom Dokument vo formáte pdf [625KB]
RTV Krea od r. 2008 do 12.10.2016, platby, zmluvy, Seredské novinky, Stanislava Janegová Dokument vo formáte pdf [36MB]
Či máme mestskú televíziu, zisk za posledné 2 roky Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informačné tabule, stlpy verejného osvetlenia Dokument vo formáte pdf [3MB]
Transparency International Slovensko Dokument vo formáte pdf [3MB]
Informácia o komunikácii v blízkosti lokality Nový Majer Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa radničných novín na Slovensku (Seredské novinky) Dokument vo formáte pdf [2MB]
Počet vybavených žiadostí podľa zákona č. 211 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Platové pomery priznané za výkon funkcie – právnik mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam pracovných schôdzok primátora Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet vozidiel, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [3MB]
Zápis z prerokovania petície Dokument vo formáte pdf [4MB]
Koľko žiadostí bolo prijatých voči sťažnosti pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier Dokument vo formáte pdf [3MB]
Stavebné úpravy bytu Matúša Lomena Dokument vo formáte pdf [5MB]
Fotokoópie ohlásení Tomáša Maderku Dokument vo formáte pdf [9MB]
Kontrola NKU SR z obdobia 10.3.2015-25.05.2015 Dokument vo formáte pdf [5MB]
Informácie o meste a mapa atraktívnych miest a podujatí v meste Dokument vo formáte pdf [1MB]
Akcie pri ktorých bude použitá reprodukcia alebo živá hudba Dokument vo formáte pdf [1MB]
T – mobile zmluvy - Cukrovarská Dokument vo formáte pdf [10MB]
Plán VO na rok 2016 Dokument vo formáte pdf [188KB]
Finančné dotácie pre p. Marcelu Hochedlingerovú a Obč. združenie Krásna hudba Dokument vo formáte pdf [14MB]
VO – Komunálne služby Dokument vo formáte pdf [849KB]
Informácie o e-governmente Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na mestskú hromadnú dopravu Dokument vo formáte pdf [4MB]