Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. s odpoveďami

Rok 2017

Či sú na stránke mesta zverejnené správy hl. kontrolóra, či sa zverejňujú materiály MsZ pred zasadnutím, či sú zverejňujú pozvánky, zápisnice, či je vytvorená samostnantá sekcia pre vybavenie, podanie žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Dokument vo formáte pdf [65KB]
Plán verejných obstarávaní rok 2017 Dokument vo formáte pdf [72KB]
Informácie o archeologických prácach v kaštieli, vyjadrenie prednostu ku kaštieľu a dokumentácia z archívu Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet zamestnancov MsÚ k 1.1.2016, koľko žien a mužov, počet zamestnancov k 1.1.2017, koľko prijatých vedúcich od 1.1.2016 – 31.12.2016 Dokument vo formáte pdf [6MB]
Investičné plány pre rok 2017, zoznam stav. projektov Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na odpadové hospodárstvo r. 2005-2015 Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informácie o záchranných zložkách Dokument vo formáte pdf [6MB]

Rok 2016

Info týkajúce sa schodiska na Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici Dokument vo formáte pdf [4MB]
Info týkajúce sa zimnej údržby mesta Dokument vo formáte pdf [14MB]
Info týkajúce sa cyklochodníka pod Mostom Dokument vo formáte pdf [9MB]
Vyúčtovanie dotácie na zabezpečenie športovej činnosti Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam všetkých prevádzok s hazardnými hrami Dokument vo formáte pdf [2MB]
Stavebný dohľad na stavbu v Pate Dokument vo formáte pdf [15MB]
Náhľad do knihy evidencie odoslanej pošty r. od 12.7.11-31.7.22 Dokument vo formáte pdf [9MB]
Rozpočet r. 2015, záverečný účet r.2015 Dokument vo formáte pdf [7MB]
Info týkajúce sa platu prednostu r. 14,15,16, odmeny rok 2016 Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa novovybudovaného schodiska pri sociálnych bytoch na Trnav. ulici Dokument vo formáte pdf [3MB]
Mestský bytový podnik – výberové konanie, životopis aktuálneho riaditeľa Dokument vo formáte pdf [1006KB]
Technická správa, dosky, D1, D2, schody Dokument vo formáte pdf [8MB]
Kópia ohl. Stavebných úprav, pôdorys, pohľad čelný Dokument vo formáte pdf [13MB]
Či zverejnujeme materiály k zasadnu. MsZ pre verejnosť na webovej stránke minimálne 2 dni pred termínom Dokument vo formáte pdf [625KB]
RTV Krea od r. 2008 do 12.10.2016, platby, zmluvy, Seredské novinky, Stanislava Janegová Dokument vo formáte pdf [36MB]
Či máme mestskú televíziu, zisk za posledné 2 roky Dokument vo formáte pdf [4MB]
Informačné tabule, stlpy verejného osvetlenia Dokument vo formáte pdf [3MB]
Transparency International Slovensko Dokument vo formáte pdf [3MB]
Informácia o komunikácii v blízkosti lokality Nový Majer Dokument vo formáte pdf [3MB]
Info týkajúce sa radničných novín na Slovensku (Seredské novinky) Dokument vo formáte pdf [2MB]
Počet vybavených žiadostí podľa zákona č. 211 Dokument vo formáte pdf [2MB]
Platové pomery priznané za výkon funkcie – právnik mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [4MB]
Zoznam pracovných schôdzok primátora Dokument vo formáte pdf [9MB]
Počet vozidiel, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [3MB]
Zápis z prerokovania petície Dokument vo formáte pdf [4MB]
Koľko žiadostí bolo prijatých voči sťažnosti pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier Dokument vo formáte pdf [3MB]
Stavebné úpravy bytu Matúša Lomena Dokument vo formáte pdf [5MB]
Fotokoópie ohlásení Tomáša Maderku Dokument vo formáte pdf [9MB]
Kontrola NKU SR z obdobia 10.3.2015-25.05.2015 Dokument vo formáte pdf [5MB]
Informácie o meste a mapa atraktívnych miest a podujatí v meste Dokument vo formáte pdf [1MB]
Akcie pri ktorých bude použitá reprodukcia alebo živá hudba Dokument vo formáte pdf [1MB]
T – mobile zmluvy - Cukrovarská Dokument vo formáte pdf [10MB]
Plán VO na rok 2016 Dokument vo formáte pdf [188KB]
Finančné dotácie pre p. Marcelu Hochedlingerovú a Obč. združenie Krásna hudba Dokument vo formáte pdf [14MB]
VO – Komunálne služby Dokument vo formáte pdf [849KB]
Informácie o e-governmente Dokument vo formáte pdf [3MB]
Náklady na mestskú hromadnú dopravu Dokument vo formáte pdf [4MB]