Zberný dvor mesta Sereď

Základné informácie

Zberný dvor

Zberný dvor mesta Sereď
Cukrovarská ulica č. 4347
Sereď 92601

TEL: 031 787 41 03


Zberný dvor mesta Sereď, vybudovaný z prostriedkov Mesta Sereď a Recyklačného fondu SR, nachádzajúci sa na Cukrovarskej ulici č. 4347 (areál oproti bývalým starým pečivárňam, vedľa zberných surovín) prevádzkuje mesto Sereď pre fyzické osoby - poplatníkov. Je vybudovaný na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácností.


Základné druhy odoberaných odpadov, ktoré môžu občania priniesť sú nasledovné :

obaly a neobalové výrobky z papiera
obaly a neobalové výrobky z plastov
obaly a neobalové výrobky zo skla
obaly a neobalové výrobky z kovu
kompozitné obaly (tetrapaky)
jedlé oleje a tuky z domácností
objemný odpad
odpadové oleje s obsahom nebezpečných látok
odpady s obsahom nebezpečných látok
textil a šatstvo
elektroodpady
odpady zo žiariviek
opotrebované batérie a akumulátory

Podmienky odovzdania odpadu:
- nábytok a všetok demontovateľný odpad odovzdávajte v rozloženej forme aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch,
- odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Seredi, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť,
- odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa

Odovzdávajúci sa preberajúcemu pracovníkovi zberného dvora musí preukázať:
- identifikačný doklad – OP (trvalý alebo prechodný pobyt v meste Sereď), prípadne iným dokladom, ktorý preukazuje, že je obyvateľom mesta Sereď.
- v prípade drobného stavebného odpadu, doklad o stavebných úpravách a ak činnosť nepodlieha podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan uvedie presný rozsah vykonaných prác.

Na zbernom dvore nie je možné odovzdať :
- odpadové pneumatiky
- nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky
- o odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzickej osoby – podnikateľa

Prevádzkové hodiny

DEŇ LETNÉ (1.3.-31.10.) ZIMNÉ (1.11.-28.2.)
PONDELOK: ZATVORENÉ ZATVORENÉ
UTOROK: od 7:00 do 18:00 od 7:00 do 16:00
STREDA: od 7:00 do 18:00 od 7:00 do 16:00
ŠTVRTOK: od 7:00 do 18:00 od 7:00 do 16:00
PIATOK: od 7:00 do 18:00 od 7:00 do 16:00
SOBOTA: od 7:00 do 12:00 od 7:00 do 12:00
NEDEĽA: ZATVORENÉ ZATVORENÉ

Kde nás nájdete


Zobraziť Zberný dvor mesta Sereď na väčšej mape