NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM V MESTE SEREĎ

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.


Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.


Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.


Mesto realizuje kombinovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a zber biologicky rozložiteľného odpadu z potravín a kuchynského odpadu z domácností v prípade individuálnej bytovej výstavby - rodinných domov, prostredníctvom hnedých zberných nádob a čiernych vriec, v prípade konárov ich zber vykonáva vo zväzkoch:


 • 140 litrové hnedé plastové nádoby – jedna nádoba pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
 • 120 litrové čierne vrecia na výmenu, v prípade vyloženia plného vreca – pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
 • konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, vývozný interval 1 krát za 7 dní.
 • zber jedlých olejov a tukov z domácností, zhromažďovaný v nádobách a plastových fľašiach je realizovaný s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní súbežne so zberom triedených zložiek komunálneho odpadu (t.j. papiera, plastu, kovu a skla) z pred rodinných domov.

  • Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria:
   kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

   Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:
   zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

   Do BRO kuchynských odpadov patria:
   šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

   Do BRO kuchynských odpadov nepatria:
   zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie a pod.

   Do jedlých olejov a tukov patria:
   oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

   Do jedlých olejov a tukov nepatria:
   motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

   Mesto nevykonáva a nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom pochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne.

   Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ kuchyne.


   Systém zberu bioodpadov z domácností

   KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
   140 l hnedé nádoby RD
   pondelok každý týždeň od apríla do konca októbra trávu a drobný zelený odpad vyložením nádob pred svoj dom do 6 hodiny rannej
   Čierne vrecia RD
   pondelok každý týždeň od apríla do konca októbra trávu a drobný zelený odpad vyložením vriec k nádobám na bioodpad do 6 hodiny rannej
   Zväzky konárov a drevnej hmoty pondelok každý týždeň od apríla do konca októbra konáre a drevnú hmotu zviazané do zväzkov vyložením zväzkov pred svoj dom do 6 hodiny rannej
   Fľaše s rastlinným olejom a tukmi streda každý týždeň od apríla do konca októbra rastlinné oleje v uzavretých plastových flašiach vyložením fliaš pred svoj dom do 6 hodiny rannej

   RD - rodinný dom