ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

BC. ĽUBOMÍR VESELICKÝ
BC. ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Vo funkcii: od 27.12.2010
Adresa: Mestský úrad Sereď
Mail: viceprimator@sered.sk

Postavenie zástupcu primátora

Zástupcu primátora na celé funkčné obdobie v zmysle zákona 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vymenúva primátor a určuje mu aj rozsah právomocí a úloh. Viceprimátor má na funkčné obdobie 2014 – 2018 v písomnom poverení určený okruh úkonov a činností v tomto rozsahu:

A/ počas prítomnosti primátora mesta
 • koordinuje činnosť komisií MsZ a zúčastňuje sa ich zasadnutí podľa pokynov primátora,
 • koordinuje, prerokováva a rieši interpelácie poslancov, ich návrhy a podnety predložené na zasadnutiach komisií,
 • zúčastňuje sa previerok, kontrol a vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • schvaľuje pracovné cesty poslancov MsZ,
 • podieľa sa na zmenách koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 • je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrne, voči médiám plní funkciu hovorcu mesta,
 • koordinuje prípravu a priebeh volieb do NR SR, samosprávnych orgánov a pri vyhlásení referenda,
 • zabezpečuje spoluprácu mesta so športovými klubmi a záujmovými združeniami,
 • vykonáva dohľad nad plnením zmluvných vzťahov,
 • plní úlohy podľa uznesení MsZ,
 • predkladá rozpočet mesta,
 • dohliada na webovú stránku mesta,
 • plní aj iné úlohy podľa pokynov primátora


B/ počas neprítomnosti primátora mesta
 • vykonáva úkony a činnosti uvedené v bode A/,
 • podpisuje záznamy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry Mestského úradu v Seredi, pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
 • vydáva rozhodnutia v rámci správy a výkonu samosprávnych funkcií, schvaľuje čerpanie výdavkových položiek v zmysle schváleného rozpočtu mesta,
 • podpisuje žaloby a podnety odosielané správnym orgánom, súdom, prokuratúra a orgánom PZ SR,
 • rokuje so štátnymi i neštátnymi orgánmi, fyzickými i právnickými osobami v oblasti majetkových vzťahov, administratívno-právnych vzťahov s výnimkou právomocí primátora, ktoré sú vymedzené v § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • zabezpečuje v spolupráci s prednostom úradu prípravu zasadnutí MsZ,
 • udeľuje plnomocenstvo na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach.