VÝRUBY DREVÍN

Mesto Sereď vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube drevín.
Dreviny, na ktoré sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody:

 • - na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce nad 20 m2,
 • - na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • - na dreviny rastúce na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
K vybaveniu súhlasu na výrub drevín je potrebné :
 • - Vyplnená Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (tlačivo).
 • - Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) s vyznačením stromov, na výrub ktorých je žiadosť podaná.
 • - Súkromné pozemky – kópia listu vlastníctva.
 • - Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
Správny poplatok:
 • - Fyzická osoba: 10 €
 • - Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 €
Doba vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti.

Spôsob vybavenia :
 • - Žiadosť je vybavená vydaním rozhodnutia.
 • - Výrub je možné zrealizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a po predchádzajúcom označení stromu orgánom ochrany prírody.
 • - Výrub drevín sa uskutočňuje predovšetkým v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca. V mimoriadnych prípadoch môže byť výrub realizovaný aj mimo tohto obdobia.
Súvisiace právne predpisy :
 • - Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
 • - Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo , č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk


Tlačivá sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti