ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Referát územného plánovania :
- obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja  a starostlivosti o životné prostredie s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj,
- vydáva územnoplánovacie informácie, záväzné stanoviská k investičnej činnosti, posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s regulatívami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia podľa Územného plánu mesta Sereď,
- zabezpečuje kompetencie mesta vo väzbe na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov.

Vybavuje:
Ing. Anna Halabrínová
tel: 031/789 2094 kl. 230
mobil: 0918 450 852
e-mail: uzemnyplan@sered.sk

Žiadosti sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti