ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE MESTA SEREĎ

Údržbu verejnej zelene zabezpečuje mesto Sereď predovšetkým prostredníctvom právneho subjektu, s ktorým má na túto činnosť uzatvorený zmluvný vzťah. Východiskovým dokumentom na zabezpečenie starostlivosti o zeleň v katastri mesta Sereď je Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny.

Údržba verejnej zelene zahŕňa predovšetkým:

  • - kosenie trávnikov,
  • - polievanie kvetinových záhonov, novovysadených drevín a mobilnej zelene,
  • - výsadbu stromov, kríkov, trvaliek, letničiek a dvojročiek,
  • - výruby a ošetrovanie drevín.

Informácie o aktuálnych prácach pri ošetrovaní a údržbe verejnej zelene na území mesta poskytne:
- PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, vedúca referátu ŽP, č. dv. 3, tel.: 031/789 23 92 kl. 249 alebo 0918 194 924
e-mail: daniela.vaskova-kasakova@sered.sk


- Ing. Navrátilová Katarína, referát životného prostredia, č. dv. 4, tel.: 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016,
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk