Svadby na Mestskom úrade v Seredi

Sobáše v Seredi

Mesto Sereď a matričný úrad Sereď, ktorého územný obvod tvoria mesto Sereď a obec Dolná Streda ponúka nasledovné možnosti uzavretia manželstva:
1. sobáš v obradnej sieni v reprezentačných priestoroch Mestského úradu v Seredi
2. sobáš vonku pod holým nebom v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi.
3. sobáš vonku pod holým nebom na vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste
Obradná sieň je klimatizovaná, nachádza sa na poschodí v historickej budove úradu. V prípade požiadavky snúbencov uzavrieť manželstvo vonku pod holým nebom sú na tento účel vytvorené priestory v muzeálnej záhrade, ktorá sa nachádza za mestským úradom a za mestským múzeom. Muzeálna záhrada je krásne upravená a nachádzajú sa v nej historické artefakty.

Úpravu priestorov na uzavretie manželstva ako aj básnický a hudobný prejav zabezpečujú pracovníci úradu a členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Seredi.

Matrikárka:
Karmen Vavrová, PhDr. Silvia Adamčíková

Sobášiaci poslanci (v zmysle uznesenia MsZ č. 223/2014) :
PhDr. Michal Hanus, Mgr. Marcel Královič, Ing. Marek Lovecký, Božena Vydarená.

V zmysle uznesenia MsZ č. 37/2015 sú sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti snúbencov každá sobota od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 13,00 hod. do 17,00 hod..

Možnosť uzavrieť manželstvo na Mestskom úrade v Seredi majú aj snúbenci z iných matričných obvodov.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na t.č. 031/789 2215, mailom na matrika@sered.sk alebo osobne na Mestskom úrade v Seredi, č.d. 7.

Svadobné priestory na Mestskom úrade v Seredi

Správne poplatky matriky

Správne poplatky matriky mesta Sereď v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 • vydanie prvopisu sobášneho listu – bezplatne
 • vydanie sobášneho listu 5,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,- €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199,- €

Poplatky za uzavretie manželstva v muzeálnej záhrade

 • Celkový poplatok za uzavretie manželstva v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda je vo výške 132,- € v tom :
  • správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- €
  • poplatok za uzavretie manželstva v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi, schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 82/2009 vo výške 66,- €

Poplatky za uzavretie manželstva mimo MsÚ a muzeálnej záhrady

 • Celkový poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti a mimo Muzeálnej záhrady pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda je vo výške 166,- € , v tom:
  • správny poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti vo výške 66,- €
  • poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti a mimo muzeálnej záhrady, schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 112/2014 vo výške 100,- €

Poplatok za uzavretie manželstva mimo určených dní

 • Celkový poplatok za uzavretie manželstva mimo určených sobášnych dní pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda je vo výške 66,50- € , v tom:
  • správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby vo výške 16,50- €
  • poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní, schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 37/2015 vo výške 50,- €