Obchodná akadémiaAdresa: Mládežnícka 158/8, 926 01 Sereď
Telefón: 031 7892442
Email: oasered@oasered.sk
Internetová adresa: www.oasered.sk
Riaditeľ: Ing. Iveta Belányiová (t.č. 0 31 7892442)
Zástupca riaditeľa: Ing. Ľubica Mrvová (t. č. 0 31 7892016)
Počet pedagogických zamestnancov: 40
Počet nepedagogických zamestnancov: 20
Počet externých učiteľov: 2
Počet tried: 17
Počet žiakov: 482
Počet špeciálnych: 13
Počet telocviční: posiľovňa + hala + telocvičňa
Ubytovanie na internáte: „Kapacita nášho internátu je 84 osôb.“

História a súčasnosť Obchodnej akadémii Sereď


História
Stredná škola s ekonomickým zameraním vznikla v školskom roku 1972/1973 popri vtedajšej strednej poľnohospodárskej škole. V prvých dvoch triedach študovalo 67 žiakov. Jej názov bol stredná ekonomická škola. Pedagogický zbor tvorili pani Mária Adamčová (technika administratívy), Ing. Marta Holbíková (účtovníctvo), pani Eleonóra Hagarová (slovenský jazyk a nemecký jazyk), pani Marta Pšenková (technika administratívy), Ing. Ľudmila Slováková (ekonomika) a Mgr. Peter Zavadil (telesná výchova, ruský jazyk).

Vedúci vychovávateľ v Domove mládeže pri SEŠ bol pán František Mužík, pani Viera Dániová a pani Helena Rajčová boli vychovávateľkami.

Súčasnosť
OA Sereď patrí do siete stredných odborných škôl zriadených MŠ SR. Vznikla v r. 1992 ako nástupkyňa strednej ekonomickej školy. Je jedinou štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. V súčasnosti je jej riaditeľkou Mgr. Mária Lőfflerová

Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, fiktívna firma, daňová sústava a aplikovaná ekonómia. Ďalšie voliteľné predmety, potrebné pre prijímacie pohovory na vysoké školy, sú cvičenia z matematiky a konverzácia z angličtiny alebo nemčiny. Na škole sa vyučujú tieto cudzie jazyky: angličtina, francúzština, nemčina a ruština.

Študenti majú na hodinách k dispozícii 2 špeciálne jazykové učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou multimediálnou informačnou technikou, 3 učebne administratívy a korešpondencie, ktoré sú vybavené elektronickými písacími strojmi a počítačmi a 1 odbornú učebňu na vyučovanie manažmentu. Do areálu školy patria posilovňa so saunou, telocvičňa a športová hala, ktoré sa využívajú hlavne na hodinách telesnej výchovy.

Ubytovanie na internáte
Pri obchodnej akadémii je zriadený internát. Je to výchovné zariadenie, ktoré študentom zabezpečuje výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie. Kapacita nášho internátu je 100 osôb. Nachádza sa na 3. a 4. poschodí hlavnej budovy OA Sereď. Študenti dostávajú hodnotnú a kvalitnú stravu štyrikrát denne v školskej jedálni, ktorá je situovaná v budove intenátu. K rodičom odchádzajú študenti v piatok po vyučovaní a na internát sa vrátia v nedelu večer, prípadne v pondelok ráno. Ubytovanie je po dvoch podľa vlastného výberu spolubývajúcich. Zariadenie izieb a nášho internátu je vkusné a účelné. Ubytovaní majú možnosť využívať pre svoj voľný čas spoločenské miestnosti, telocvičňu, športovú halu, ihriská, fitness centrum a počítačové učebne.

Všetky ponúkané možnosti a akcie navštevujú na báze dobrovoľnosti, podľa záujmu a vlastného výberu.

Spolupodieľajú sa na vytváraní programu využitia voľného času po vyučovaní. Okrem možnosti trávenia voľného času na internáte využívať aj hodnotné záujmové aktivity v meste. Výchovnú starostlivosť študentov internátu zabezpečujú dve vychovávateľky s odborným pedagogickým vzdelaním. Výchovná činnosť je zameraná na prípravu pre plnohodnotný život v dospelosti, dôslednú prípravu na vyučovanie a zregenerovanie síl po vyučovaní.

Snažíme sa o zradostnenie a spríjemnenie života našich mladých ľudí, aby čas, ktorý trávia mimo svojej rodiny, bol pre nich príjemne a účelne strávený.

Akcie na OA Sereď

Veľtrh fiktívnych firiem
Snahou profesorov OA Sereď je pripraviť žiakov na ekonomickú realitu čo najlepšie. Okrem teoretickej výučby ekonomických princípov, ekonomického vyjadrovania, efektívneho myslenia poskytuje vyučovanie aj viacero praktických alternatív.

Jednou z nich je aj veľtrh fiktívnych firiem. Tejto, pre žiakov zaujímavej akcie, sa zúčastňujú žiaci tretieho ročníka, ktorí si ako jeden z voliteľných predmetov zvolili práve fiktívnu firmu. Popri nich sú ďalšími účastníkmi všetky triedy štvrtého ročníka, ktoré sa na túto príležitosť pripravujú v rámci predmetu ekonomické cvičenia.

Samotnému dňu "D" predchádza plagátová reklamná kampaň ako aj dôkladná príprava samotného stánku spolu s podnikateľským zámerom, katalógom výrobkov a služieb...

V priebehu dňa navštevujú veľtrh žiaci z nesúťažiacich tried a hodnotia kvalitu práce so zákazníkom prostredníctvom hlasovania. Firma, ktorá získa najväčší počet hlasov od študentov získava za odmenu tortu rovnako ako firma, ktorá vyhrá v hlasovaní odbornej poroty.

Okrem tohoto jedného dňa sa školská fiktívna firma SEN, s. r. o. pravidelne zúčastňuje na celoslovenských súťažiach fiktívnych firiem a častokrát je umiestnená na popredných miestach.

Non-stop
Na OA v Seredi sa každoročne uskutočňuje oslava dňa študentstva pod názvom Deň obchodných akadémií. Starí študenti počas oslavy prijímajú medzi seba svojich nových kolegov - prvákov.

Súčasťou ranného programu, ktorý pripravujú tretiaci, je tzv. Imatrikulácia, čo je prijímanie prvákov do "cechu Obchodnoakademického". Do programu prispeje každá z prváckych tried podľa možnosti vtipnou scénkou, ktorú si sama vymyslí a zrealizuje.

Dopoludnia prebiehajú rôzne súťaže napríklad z matematiky, angličtiny čí nemčiny. Vyhodnotenie a odovzdávanie odmien pre najlepších súťažiacich prebieha obvykle okolo 14.00.

Počas celého dňa sa žiaci v športovej hale účastnia na rôznych súťažiach ako Miss a Boy OA, Miss fitness, Veľká hra, Dream team a iné. Na záver tejto oslavy je diskotéka, na ktorej sa tancuje až do konca, ktorý je obvykle medzi 22.00 a 24.00.

Celá oslava je na OA Sereď organizovaná študentami druhého a tretieho ročníka pod dozorom profesorov. Koná sa pravidelne vo štvrtok v týždni, kedy je výročie Medzinárodného dňa študentstva (17. 11.).

Valentín
Na deň zaľúbených organizuje školská spoločnosť, ktorú si študenti jednej triedy zakladajú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, Valentínsku oslavu.

V priebehu celého dňa navštevujú členovia tejto spoločnosti jednotlivé triedy počas vyučovania, odovzdávajú Valentínske pozdravy, ktoré študenti mohli poslať svojej milovanej osobe a rozdávajú rôzne sladké dobroty na "osladenie" láskou naplneného života:)

Obchodná akadémia


Kníhkupectvo Slnečnica
Portál odpadového hospodárstva mesta Sereď
www.tisicluditisicoci.eu
VODNÝ HRAD
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Sereď
BEZPEČNÉ MESTO
Firmy v Seredi
www.ovce.sk
www.ziss.sk
ZLATÝ ERB
www.navstevalekara.sk
www.hiphopfakulta.sk
www.zodpovedne.sk
www.stopline.sk
www.rtvkrea.sk