• 23. apríl 2018 (pondelok)
 • Úradná tabuľa / Zámer mesta Sereď predať nehnuteľný majetok - pozemok na Cukrovarskej ulici

 • Mesto Sereď,  Námestie republiky  1176/10,  926 01 Sereď (ďalej len „vyhlasovateľ)  podľa  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisoví  zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok  formou Obchodnej verejnej súťaže( ďalej OVS):

  1.   parcelu č. 3243/38 - zastavaná plocha vo výmere 606 m2, ktorá bola geometrickým plánom 80/2017, vyhotoveným geodetom Petrom Černým,  odčlenená od pôvodnej parcely č. 952, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,

  2. Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:

      - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

      - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

      - prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

  3. Súťažný  návrh je možné podať v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom :    „SÚŤAŽ - predaj nehnuteľnosti  -  NEOTVÁRAŤ!“. Obálky s návrhmi musia byť vyhlasovateľovi doručené najneskôr 13. 06.2018 do 12.00 hod., poštou na adresu : Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, resp. osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi.    


  4. Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou Obchodnej verejnej súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 91/2018  zo dňa 19.04. 2018.

  V Seredi 19.04.2018                                                                                                     

  Ing. Martin Tomčányi                                                                                                                         
  primátor mesta

Prílohy
Podmienky obchodnej verejnej súťaže Dokument vo formáte pdf [551KB]
Vzor kúpnej zmluvy .pdf Dokument vo formáte pdf [542KB]
Vzor kúpnej zmluvy .docx [26KB]