• 22. december 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 124 Spevnené plochy a komunikácie - zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976

  • Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 124 Spevnené plochy a komunikácie - zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [2MB]